Prem Prakash – Disha Award

Prem Prakash – Disha Award 2020

Dr. Simar Rajan Singh (S16917)

Dr. Tanmay Gupta (G22235)